Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov

 

poskytovaná podľa príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a nadväzujúcej úpravy slovenského zákona NRSR č. 18/2018, z 29. novembra 2017, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon OOU“)

 

Naša spoločnosť FM - Reality, s. r. o., so sídlom: Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, IČO: 51 881 667, ako prevádzkovateľ spracúva pre vlastné účely osobné údaje niektorých fyzických osôb. Týmito osobami (v terminológii GDPR tzv. dotknutými osobami) sú predovšetkým naši zákazníci a záujemcovia o kúpu nehnuteľností, ktorí sa na nás obrátia, naši zamestnanci a iné osoby spolupracujúce s našou spoločnosťou, ako aj rôzne ďalšie osoby, s ktorými naša spoločnosť príde do styku alebo ktorých osobné údaje jej budú poskytnuté.

Plne rešpektujeme ochranu súkromia a osobných údajov všetkých dotknutých osôb. Osobné údaje spracúvame zakaždým len v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákona OOU a v rozsahu a spôsobom nevyhnutným a primeraným jednotlivým účelom takého spracúvania. Osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutne potrebnú pre dané spracúvanie, prípadne po dobu stanovenú zákonom.

Ak máte ohľadom podmienok, rozsahu alebo spôsobu spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou akékoľvek otázky, zašlite nám ich na emailovú adresu info@oresianky.sk a radi Vám ich zodpovieme. Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou isté práva. Radi Vás o ich rozsahu a postupe ich uplatnenia bližšie informujeme, ako aj objasníme, či ste vo vzťahu k našej spoločnosti dotknutou osobou (t.j. či naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje). Akékoľvek Vaše otázky v tomto ohľade zašlite na emailovú adresu info@oresianky.sk.

Stretnime sa

Ak máte záujem neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poradíme.

* povinné položky